Wat is die langste Engelse woord ter wêreld? 【Guinness World Records】

この記事をシェアする お願いします!(´゚д゚`)

世界一長い英単語1
source : http://davidus69.blogspot.jp/2012/05/longest-word-in-english-language.html

Die langste Engelse woord ter wêreld is 207 000 karakters

Om Engels te studeer, elke brief geskryf, gelees, daarna geluister en baie gememoriseer.

In hierdie wêreld bestaan daar ‘n soveel lang Engelse woord wat nerds nie eers probeer onthou nie.

 

 

Fu%k!

 

So hierdie artikel wil graag die langste Engelse woord in die wêreld bekendstel!

世界最長の英単語2
source : http://www.education.rec.ri.cmu.edu/fire/naclo/pages/Ling/Fact/longest-words.html

 

Tans is hierdie langste Engelse woord welbekend.

 

pneumonoultramikroskopiese silikovulkanoniose

 

OK,

Hoe om te lees …

 

Pneumonoultramicro Scorpic Sirico Volcano Coniosis AAAAAAAAAAAAAA…

Daar is 43 karakters wat Pneumokoniose beteken.

 

Volgens die Guinness-wêreldrekords,

Die langste Engelse woord ter wêreld het …

 

207 000 karakters!

 

O my god (゚ Д ゚)

 

Dit blyk ‘n Engelse woord te wees genaamd deoksiribonukleïensuur (DNA),

Dit is te lank dat ek nie in hierdie artikel kan insluit nie.

世界最長の英単語3
source : https://ja.wikipedia.org/wiki/デオキシリボ核酸

 

Ek kan net ‘n bietjie skryf …

Methionylglutaminylarginyltyrosylgl-
utamylserylleucylphenylalanylalanylgluta-
minylleucyllysylglutamylarginyllysylgluta-
mylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphe-
nylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartyl-
prolylglycylisoleucylglutamylglutaminylser-
ylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucy-
lisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspart-
ylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucyl-
prolylphenylalanylserylaspartylprolylleucel-
alanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucyl-
glutamiylasparaginylalanylthreonylleucyla-
rginylalanylphenylalanylalanylalanylglycyl-
valylthreonylprolylalanylglutaminylcystein-
ylphenylalanylglutamylmethionylleucyalan-
ylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhisti-
dylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylgl-
ycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylaspa-
raginylleucylvalylphenylalanylasparaginyll-
ysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenyla-
lanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylgluta-
myllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylle-
ucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglut-
aminylglutamylserylalanylprolylphenylala-
nylarginylglutaminylalanylalanylleucylargi-
nylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisol-
eucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylp-
rolylaspartylalanylaspartylaspartylasparty-
lleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalan-
ylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthre-
onyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylgl-
ycylvalylthreonylglycylaranylglutamylaspa-
raginylarginylanylalanylleucylprolylleucyla-
spaaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleuc-
yllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylala-
nylprolylprolylleucylglutaminylglycylphen-
ylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylasp-
artylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleu-
cylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylal-
anylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucyl-
balyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutam-
inylhistidylasparaginylisoleucylglutamylpr-
olylglutamyllysylmethionylleucylalanylalan-
ylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutami-
nylprolylmethionyllysylalanylalanylthreon-
ylarginylserine

 

Verdomme! (゚ Д ゚)

Dit blyk tryptofaan-sintetiseerder A-proteïen te beteken,

Wel, daar is 1909 karakters.


 
この記事をシェアする お願いします!(´゚д゚`)

SNSでもご購読できます。

Leave a Reply