Hvad er det længste engelske ord i verden? 【Guinness verdensrekorder】

この記事をシェアする お願いします!(´゚д゚`)

世界一長い英単語1
source : http://davidus69.blogspot.jp/2012/05/longest-word-in-english-language.html

Det længste engelske ord i verden er på 207.000 tegn

At studere engelsk, skrev hvert bogstav, læste det, lyttede til det og lærte en masse udenad.

I denne verden findes der et så langt engelsk ord, som nørder ikke engang forsøger at huske.

 

 

Fu%k!

 

Så denne artikel vil gerne introducere det længste engelske ord i verden!

世界最長の英単語2
source : http://www.education.rec.ri.cmu.edu/fire/naclo/pages/Ling/Fact/longest-words.html

 

I øjeblikket er dette længste engelske ord velkendt.

 

pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoniosis

 

Okay,

Sådan læser du…

Pneumonoultramicro Scorpic Sirico Volcano Coniosis AAAAAAAAAAAAAA…

Der er 43 tegn og betyder Pneumokoniose.

 

Men ifølge Guinness verdensrekorder,

Det længste engelske ord i verden har…

 

207.000 tegn!

 

Åh min gud(゚Д゚)

 

Det ser ud til at være et engelsk ord kaldet deoxyribonukleinsyre (DNA),

Det er for lang tid, at jeg ikke kan inkludere i denne artikel.

世界最長の英単語3
source : https://ja.wikipedia.org/wiki/デオキシリボ核酸

 

Jeg kan bare skrive lidt…

Methionylglutaminylarginyltyrosylgl-
utamylserylleucylphenylalanylalanylgluta-
minylleucyllysylglutamylarginyllysylgluta-
mylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphe-
nylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartyl-
prolylglycylisoleucylglutamylglutaminylser-
ylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucy-
lisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspart-
ylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucyl-
prolylphenylalanylserylaspartylprolylleucel-
alanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucyl-
glutamiylasparaginylalanylthreonylleucyla-
rginylalanylphenylalanylalanylalanylglycyl-
valylthreonylprolylalanylglutaminylcystein-
ylphenylalanylglutamylmethionylleucyalan-
ylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhisti-
dylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylgl-
ycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylaspa-
raginylleucylvalylphenylalanylasparaginyll-
ysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenyla-
lanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylgluta-
myllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylle-
ucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglut-
aminylglutamylserylalanylprolylphenylala-
nylarginylglutaminylalanylalanylleucylargi-
nylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisol-
eucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylp-
rolylaspartylalanylaspartylaspartylasparty-
lleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalan-
ylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthre-
onyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylgl-
ycylvalylthreonylglycylaranylglutamylaspa-
raginylarginylanylalanylleucylprolylleucyla-
spaaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleuc-
yllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylala-
nylprolylprolylleucylglutaminylglycylphen-
ylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylasp-
artylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleu-
cylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylal-
anylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucyl-
balyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutam-
inylhistidylasparaginylisoleucylglutamylpr-
olylglutamyllysylmethionylleucylalanylalan-
ylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutami-
nylprolylmethionyllysylalanylalanylthreon-
ylarginylserine

 

For fanden!(゚Д゚)

Det ser ud til at betyde tryptofansynthesizer A-protein,

Nå, der er 1909 tegn.
この記事をシェアする お願いします!(´゚д゚`)

SNSでもご購読できます。

Leave a Reply