Ποια είναι η μεγαλύτερη αγγλική λέξη στον κόσμο; 【Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες】

この記事をシェアする お願いします!(´゚д゚`)

世界一長い英単語1
source : http://davidus69.blogspot.jp/2012/05/longest-word-in-english-language.html

Η μεγαλύτερη αγγλική λέξη στον κόσμο είναι 207.000 χαρακτήρες

Για να μελετήσει αγγλικά, έγραψε κάθε γράμμα, το διάβασε, το άκουσε και απομνημόνευσε πολλά.

Σε αυτόν τον κόσμο, υπάρχει μια τόσο μεγάλη αγγλική λέξη που οι σπασίκλες δεν προσπαθούν καν να θυμηθούν.

 

 

Fu%k!

 

Αυτό το άρθρο λοιπόν θα ήθελε να παρουσιάσει τη μεγαλύτερη αγγλική λέξη στον κόσμο!

世界最長の英単語2
source : http://www.education.rec.ri.cmu.edu/fire/naclo/pages/Ling/Fact/longest-words.html

 

Επί του παρόντος, αυτή η μεγαλύτερη αγγλική λέξη είναι γνωστή.

 

pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoniosis

 

Εντάξει,

Πως να διαβαζεισ…

Pneumonoultramicro Scorpic Sirico Volcano Coniosis AAAAAAAAAAAAAA…

Υπάρχουν 43 χαρακτήρες και σημαίνει Πνευμονοκονίαση.

 

Ωστόσο, σύμφωνα με τα παγκόσμια ρεκόρ Γκίνες,

Η μεγαλύτερη αγγλική λέξη στον κόσμο έχει…

 

207.000 χαρακτήρες!

 

Θεέ μου (゚Д゚)

 

Φαίνεται να είναι μια αγγλική λέξη που ονομάζεται δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ (DNA),

Είναι πάρα πολύ καιρό που δεν μπορώ να συμπεριλάβω σε αυτό το άρθρο.

世界最長の英単語3
source : https://ja.wikipedia.org/wiki/デオキシリボ核酸

 

Μπορώ να γράψω λίγο…

Methionylglutaminylarginyltyrosylgl-
utamylserylleucylphenylalanylalanylgluta-
minylleucyllysylglutamylarginyllysylgluta-
mylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphe-
nylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartyl-
prolylglycylisoleucylglutamylglutaminylser-
ylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucy-
lisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspart-
ylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucyl-
prolylphenylalanylserylaspartylprolylleucel-
alanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucyl-
glutamiylasparaginylalanylthreonylleucyla-
rginylalanylphenylalanylalanylalanylglycyl-
valylthreonylprolylalanylglutaminylcystein-
ylphenylalanylglutamylmethionylleucyalan-
ylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhisti-
dylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylgl-
ycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylaspa-
raginylleucylvalylphenylalanylasparaginyll-
ysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenyla-
lanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylgluta-
myllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylle-
ucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglut-
aminylglutamylserylalanylprolylphenylala-
nylarginylglutaminylalanylalanylleucylargi-
nylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisol-
eucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylp-
rolylaspartylalanylaspartylaspartylasparty-
lleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalan-
ylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthre-
onyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylgl-
ycylvalylthreonylglycylaranylglutamylaspa-
raginylarginylanylalanylleucylprolylleucyla-
spaaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleuc-
yllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylala-
nylprolylprolylleucylglutaminylglycylphen-
ylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylasp-
artylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleu-
cylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylal-
anylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucyl-
balyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutam-
inylhistidylasparaginylisoleucylglutamylpr-
olylglutamyllysylmethionylleucylalanylalan-
ylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutami-
nylprolylmethionyllysylalanylalanylthreon-
ylarginylserine

 

Θεέ μου!( ゚Д゚)

Φαίνεται να σημαίνει πρωτεΐνη σύνθεσης τρυπτοφάνης Α,

Λοιπόν, υπάρχουν 1909 χαρακτήρες.
この記事をシェアする お願いします!(´゚д゚`)

SNSでもご購読できます。

Απάντηση