คำภาษาอังกฤษที่ยาวที่สุดในโลกคืออะไร? 【สถิติโลกกินเนสส์】

この記事をシェアする お願いします!(´゚д゚`)

世界一長い英単語1
source : http://davidus69.blogspot.jp/2012/05/longest-word-in-english-language.html

คำภาษาอังกฤษที่ยาวที่สุดในโลกคือ 207,000 ตัวอักษร

เพื่อเรียนภาษาอังกฤษ เขียนจดหมายแต่ละฉบับ อ่าน ฟัง และท่องจำให้มาก

ในโลกนี้มีคำภาษาอังกฤษที่ยาวมากจนคนเนิร์ดไม่แม้แต่จะจำ

 

 

Fu%k!

 

บทความนี้จึงอยากจะแนะนำคำภาษาอังกฤษที่ยาวที่สุดในโลก!

世界最長の英単語2
source : http://www.education.rec.ri.cmu.edu/fire/naclo/pages/Ling/Fact/longest-words.html

 

ปัจจุบันคำภาษาอังกฤษที่ยาวที่สุดนี้เป็นที่รู้จักกันดี

 

pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoniosis

 

ตกลง,

อ่านอย่างไร…

Pneumonoultramicro Scorpic Sirico Volcano Coniosis AAAAAAAAAAAAAA…

มีอักขระ 43 ตัวและความหมายคือ โรคปอดบวม

 

อย่างไรก็ตาม ตามสถิติโลกของกินเนสส์

คำภาษาอังกฤษที่ยาวที่สุดในโลก…

 

207,000 ตัวอักษร!

 

โอ้ พระเจ้า ( ゚Д゚)

 

น่าจะเป็นคำภาษาอังกฤษที่เรียกว่ากรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (DNA)

ยาวเกินไปที่ฉันไม่สามารถรวมไว้ในบทความนี้ได้

世界最長の英単語3
source : https://ja.wikipedia.org/wiki/デオキシリボ核酸

 

เขียนได้นิดหน่อยครับ…

Methionylglutaminylarginyltyrosylgl-
utamylserylleucylphenylalanylalanylgluta-
minylleucyllysylglutamylarginyllysylgluta-
mylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphe-
nylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartyl-
prolylglycylisoleucylglutamylglutaminylser-
ylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucy-
lisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspart-
ylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucyl-
prolylphenylalanylserylaspartylprolylleucel-
alanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucyl-
glutamiylasparaginylalanylthreonylleucyla-
rginylalanylphenylalanylalanylalanylglycyl-
valylthreonylprolylalanylglutaminylcystein-
ylphenylalanylglutamylmethionylleucyalan-
ylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhisti-
dylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylgl-
ycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylaspa-
raginylleucylvalylphenylalanylasparaginyll-
ysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenyla-
lanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylgluta-
myllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylle-
ucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglut-
aminylglutamylserylalanylprolylphenylala-
nylarginylglutaminylalanylalanylleucylargi-
nylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisol-
eucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylp-
rolylaspartylalanylaspartylaspartylasparty-
lleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalan-
ylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthre-
onyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylgl-
ycylvalylthreonylglycylaranylglutamylaspa-
raginylarginylanylalanylleucylprolylleucyla-
spaaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleuc-
yllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylala-
nylprolylprolylleucylglutaminylglycylphen-
ylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylasp-
artylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleu-
cylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylal-
anylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucyl-
balyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutam-
inylhistidylasparaginylisoleucylglutamylpr-
olylglutamyllysylmethionylleucylalanylalan-
ylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutami-
nylprolylmethionyllysylalanylalanylthreon-
ylarginylserine

 

ให้ตายสิ!( ゚Д゚)

ดูเหมือนว่าจะหมายถึงโปรตีนโพรไบโอซินซินธิไซเซอร์เอ

มีอักขระ 1909 ตัว
この記事をシェアする お願いします!(´゚д゚`)

SNSでもご購読できます。

Leave a Reply