Koja je najduža engleska riječ na svijetu? 【Guinnessova knjiga rekorda】

この記事をシェアする お願いします!(´゚д゚`)

世界一長い英単語1
source : http://davidus69.blogspot.jp/2012/05/longest-word-in-english-language.html

Najduža engleska riječ na svijetu ima 207.000 znakova

Za učenje engleskog, napisao svako slovo, pročitao ga, slušao ga i naučio puno toga napamet.

Na ovom svijetu postoji toliko duge engleske riječi da se štreberi ni ne pokušavaju sjetiti.

 

 

Fu%k!

 

Stoga ovaj članak želi predstaviti najdužu englesku riječ na svijetu!

世界最長の英単語2
source : http://www.education.rec.ri.cmu.edu/fire/naclo/pages/Ling/Fact/longest-words.html

 

Trenutno je ova najduža engleska riječ dobro poznata.

 

pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoniosis

 

U redu,

Kako čitati…

Pneumonoultramicro Scorpic Sirico Volcano Coniosis AAAAAAAAAAAAAA…

Ima 43 znaka i znači Pneumokonioza.

 

Međutim, prema Guinnessovoj knjizi rekorda,

Najduža engleska riječ na svijetu ima…

 

207.000 znakova!

 

O moj bože( ゚Д゚)

 

Čini se da je to engleska riječ koja se zove deoksiribonukleinska kiselina (DNK),

Predugačak je da ga ne mogu uključiti u ovaj članak.

世界最長の英単語3
source : https://ja.wikipedia.org/wiki/デオキシリボ核酸

 

mogu samo malo napisati…

Methionylglutaminylarginyltyrosylgl-
utamylserylleucylphenylalanylalanylgluta-
minylleucyllysylglutamylarginyllysylgluta-
mylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphe-
nylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartyl-
prolylglycylisoleucylglutamylglutaminylser-
ylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucy-
lisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspart-
ylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucyl-
prolylphenylalanylserylaspartylprolylleucel-
alanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucyl-
glutamiylasparaginylalanylthreonylleucyla-
rginylalanylphenylalanylalanylalanylglycyl-
valylthreonylprolylalanylglutaminylcystein-
ylphenylalanylglutamylmethionylleucyalan-
ylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhisti-
dylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylgl-
ycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylaspa-
raginylleucylvalylphenylalanylasparaginyll-
ysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenyla-
lanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylgluta-
myllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylle-
ucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglut-
aminylglutamylserylalanylprolylphenylala-
nylarginylglutaminylalanylalanylleucylargi-
nylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisol-
eucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylp-
rolylaspartylalanylaspartylaspartylasparty-
lleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalan-
ylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthre-
onyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylgl-
ycylvalylthreonylglycylaranylglutamylaspa-
raginylarginylanylalanylleucylprolylleucyla-
spaaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleuc-
yllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylala-
nylprolylprolylleucylglutaminylglycylphen-
ylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylasp-
artylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleu-
cylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylal-
anylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucyl-
balyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutam-
inylhistidylasparaginylisoleucylglutamylpr-
olylglutamyllysylmethionylleucylalanylalan-
ylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutami-
nylprolylmethionyllysylalanylalanylthreon-
ylarginylserine

 

Prokletstvo! ( ゚Д゚)

Čini se da znači sintetizator triptofana A protein,

Pa, ima 1909 znakova.
この記事をシェアする お願いします!(´゚д゚`)

SNSでもご購読できます。

Odgovori